کمیته علمی
عبدالساده نیسی
دبیر کمیته علمی
Associate Professor at Department of Mathematics, AllamehTabataba'i University(Iran)
پست الکترونیکی: a.neisy [at] atu.ac.ir
الیزابت لارسن
دبیر کمیته علمی
Associate Professor, Department of Information Technology
Scientific Computing, Uppsala University, SWEDEN
پست الکترونیکی: elisabeth.larsson [at] it.uu.se
استفانو دی مارکی
دبیر کمیته علمی
Associate Professor of Department of Mathematics, Padova University, Italy
پست الکترونیکی: demarchi [at] math.unipd.it
علی صفدری وایقانی
دبیر کمیته علمی
Associate Professor at Department of Mathematics, AllamehTabataba'i University, Iran
پست الکترونیکی: asafdari [at] atu.ac.ir
فرانچسکو مارچتی
دبیر کمیته علمی
Academic Member at Department of Mathematics, Padova University, Italy
پست الکترونیکی: francesco.marchetti.1 [at] phd.unipad.it
محمد جلوداری ممقانی
عضو کمیته علمی
Full Professor at Department of Mathematics, AllamehTabataba'i University,Iran
پست الکترونیکی: j_mamaghani [at] atu.ac.ir
نویده مدرسی
عضو کمیته علمی
Assistant Professor at Department of Mathematics, AllamehTabataba'i University, Iran
پست الکترونیکی: n.modarresi [at] atu.ac.ir
شکوفه بنی هاشمی
عضو کمیته علمی
Assistant Professor at Department of Mathematics, AllamehTabataba'i University, Iran
پست الکترونیکی: b.hashemi [at] atu.ac.ir
آذر غیاثی
عضو کمیته علمی
Assistant Professor at Department of Mathematics, AllamehTabataba'i University, Iran
پست الکترونیکی: a.ghiasi [at] atu.ac.ir
کمیته برگزاری
محمد کریم نژاد اصفهانی
دبیر اجرایی
Graduate student from Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
پست الکترونیکی: mohammad7394 [at] gmail.com
مهردخت خانی
عضو کمیته برگزاری
Graduate student of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
پست الکترونیکی: mehrdokhtkhani [at] gmail.com